Jdi na obsah Jdi na menu
 


8.3.4 Programovací období 2014 - 2020

3. 9. 2014

Jedním z hlavních principů pro příští programové období je pokračovat v nastaveném systému využívání evropských fondů, přesto se v systému se objevují některé novinky. Kromě již zmiňovaného rozšíření počtu zapojených fondů a jejich nasměrování k naplňování cílů strategie EU 2020 a zavedení Dohody o partnerství patří mezi novinky následující záležitosti:

                     snížení počtu cílů na dva (Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce);

                     vyčlenění tří kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti;

                     nastavení systému předběžných podmínek;

                     vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);

                     finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);

                     znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů;

                     vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;

                     vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací;

                     rozšíření a specifikace způsobů zjednodušeného vykazování nákladů;

                     zjednodušená a mezi fondy sblížená pravidla pro způsobilost výdajů;

                     zpřísnění pravidel pro vyplácení záloh členským státům;

                     a další.

 

Příprava ČR na programovací období po roce 2014

Přípravy na programové období 2014-2020 probíhají v ČR již od roku 2010. V čele procesu přípravy je Ministerstvo pro místní rozvoj, které spolupracuje však s celou škálou partnerů na národní i regionální úrovni a přispívá tak k naplňování principu partnerství.

V roce 2011 vláda projednala dokument s názvem Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky po roce 2013. Další fáze procesu přípravy byla ukončena přijetím vládního usnesení s názvem Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020.

První návrh Dohody o partnerství byl vládou projednán dne 12. června 2013. Ke konci roku 2013 byla vládě předložena informace o aktuálním stavu přípravy Dohody o partnerství a programů pro programové období 2014 - 2020. Finální podoba Dohody o partnerství byla vládě předložena ke schválení dne 9. dubna 2014. Vláda ji schválila svým usnesením č. 214/2014. V návaznosti na schválení vládou Česká republika formálně předložila Dohodu o partnerství prostřednictvím systému SFC2014 Evropské komisi, a to dne 17. dubna 2014. Při schvalovacím procesu byla předložena SEA dokumentace posouzení jejich vlivů  na životní prostředí předán v souladu s požadavky vyplývajícími z ustanovení § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění ministerstvu životního prostředí, kterým byly tyto dokumenty ještě téhož dne uveřejněny na portálu informačního systému SEA. Dne 10. března 2014 proběhlo veřejné projednání Dohody o partnerství a 4. dubna 2014 vydalo MŽP své stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Navržené operační programy po roce 2014:

·         OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

·         OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

·         OP Doprava

·         OP Životní prostředí

·         OP Zaměstnanost

·         Integrovaný regionální operační program

·         OP Praha - pól růstu ČR

·         OP Technická pomoc

 

 

Kontrolní otázky:

1.                  Jaké znáte předvstupní fondy EU a k čemu sloužily?

2.                  Co znamená výraz „operační program“?

3.                  Jaké znáte fondy EU?