Jdi na obsah Jdi na menu
 


8.3.2 Období od vstupu ČR do EU do roku 2006

3. 9. 2014

Základní informace o operačních programech ve zmíněném programovacím období najdeme v příručce MMR s názvem Přehled 2004-2006.  Následně uvádíme podklady a základy pro strukturální politiku v zemědělství a v zahradnictví. V zahradnictví v uvedeném období jsme využívali dva operační programy, tj OP RVMZ a OP HRDP.

 

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále OP RVMZ) a OP Horizontální plán rozvoje venkova (dále HRDP)

Na základě usnesení vlády ČR č. 159/1998 je gescí správy Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG) pověřeno MZe.

Pro získání finančních prostředků z EAGGF jsou MZe připravovány tyto programové dokumenty:

          Sektorový operační program (SOP) „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ – slouží k příjmu finančních prostředků z orientační sekce EAGGF, dále umožní žádat o finanční prostředky i na projekty Iniciativy Evropského společenství (ES) LEADER+ a z FIFG,

          Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) – slouží k příjmu finančních prostředků z garanční sekce EAGGF.

 

Struktura finanční pomoci pro opatření venkovského rozvoje (plánovací období EU 2000 - 2006) z EAGGF pro oblasti Cíle 1 znázorňuje následující tabulka a schéma:

 

EAGGF/sekce Garance

Programový dokument:
HRDP

EAGGF/sekce Orientace

Programový dokument:
SOP

„Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství“

 

Čtyři doprovodná opatření
Společné zemědělské politiky /SZP/:

 

·         Předčasný odchod do důchodu

·         Méně příznivé oblasti

·         Zalesňování zemědělské půdy

·         Agro-environmentální opatření

 

 

 

Tematické okruhy:

  

·         Investice do zemědělských podniků

·         Začínající mladí zemědělci

·         Školení

·         Lesnictví

·         Zpracování a marketing

·         Adaptace a rozvoj venkovských oblastí

·         Iniciativa LEADER+

·         Sektor rybářství

 

 tab.png

 

OP RVMZ

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ - OP Zemědělství

OP Zemědělství byl základní programový dokument , který byl schválen Evropskou komisí (2. července 2004). OP Zemědělství umožňuje čerpání prostředků z fondů EU určených pro podporu zemědělství, a to pro období 2004 až 2006. Celkem bude za toto období vyplaceno českým zemědělcům, zpracovatelům a rybářům přibližně 250 mil. EUR.

Přehled a popis opatření

OP Zemědělství byl koncipován do 3 priorit, které jsou dále rozpracovány na jednotlivá opatření a podopatření:

Priorita I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství

Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků

Toto opatření bylo zaměřeno na investice do zemědělského majetku a podporu mladým začínajícím zemědělcům a na prohlubování diverzifikace zemědělských činností. V rámci osmi investičních záměrů lze podpořit racionalizaci a přestavbu stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí, koz a nosnic, zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy, investici na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny, stroje pro zemědělskou výrobu, dále pak výrobu, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků, výrobu a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků, biomasy pocházející z vlastní zemědělské činnosti a jejich uvádění na trh.

Opatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

V rámci tohoto opatření bylo možné získat podporu na zlepšení zpracování masa (včetně drůbeže) a jedlých hub, na zlepšení zpracování mléka a mléčných výrobků, ovoce (včetně ořechů) a zeleniny, dále pak na zlepšení zpracování výrobků mlýnského průmyslu a na zlepšení zpracování škrobu.

Opatření 1.3 Lesní hospodářství

Podporu bylo možné poskytnout prostřednictvím čtyř podopatření na obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření, dále pak na investici do lesů (např. výstavba, rekonstrukce a modernizace lesní dopravní sítě, zařízení upravující vodní režim, podpora činností k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, pořízení strojů a zařízení na údržbu lesní dopravní sítě a vodní sítě, pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví), na sdružování majitelů lesa (např. výdaje na zařízení kancelářských prostor a jejich vybavení pro činnost sdružení, včetně výpočetní techniky), a na zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd a péči o mladé lesní kultury do zajištění lesního porostu.

Priorita II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

Opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

V rámci tohoto opatření bylo možné podpořit pozemkové úpravy (např. geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav, vyměřování pozemků, realizaci společných pozemkových úprav - polní cesty, protierozní opatření), obnovu potenciálu a zachování zemědělského krajiny (např. obnova zemědělského produkčního potenciálu, prevence před povodněmi), řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů (např. obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží, rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení, pořízení a obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků), diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství (např. výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku, zařízení a vybavení pro volný čas, podpora pro využívání alternativních zdrojů energie do 5 MW).

Součástí tohoto opatření bylo i podopatření 2.1.4   „Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)“.

Leader+ je určen venkovským oblastem a jeho cílem je podněcovat a podporovat subjekty na místní úrovni k úvahám nad možnostmi jejich území v dlouhodobější perspektivě. Záměrem je podporovat realizace originálních strategií udržitelného rozvoje, jejichž cílem je uplatnění nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví, zlepšování kvality života, životního prostředí a také posílení ekonomického prostředí. Jsou podporovány územní strategie, které jsou příkladem kvalitních pilotních projektů spolupráce a mohou být realizovány i v dalších venkovských oblastech.

Opatření 2.2 Odborné vzdělávání

Účelem tohoto opatření bylo zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit (kurzy, semináře, workshopy), které odpovídají účelu podpůrného opatření a jsou určeny pro zemědělce, pracovníky lesního hospodářství a zpracovatele produktů rostlinné a živočišné výroby.

Opatření 2.3 Rybářství

Toto opatření bylo zaměřeno na zpracování ryb a jejich marketing, na chov vodních živočichů - akvakulturu, na činnosti prováděné odborníky v rybářství a na propagační opatření. V rámci pěti investičních záměrů lze podpořit výstavbu nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukce stávajících zařízení za účelem splnění výrobních, hygienických a sanitárních podmínek podle standardů EU, modernizaci nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb, dále pak zvýšení produkční kapacity akvakultury a modernizace existujících jednotek akvakultury, založení producentských organizací, investici na snížení patologických rizik při chovu ryb a investici na podporu hledání nových odbytišť.

Priorita III. Technická pomoc

Opatření 3.1 Technická pomoc

Opatření Technická pomoc byla zaměřeno na financování úkolů, které jsou spojeny s realizací operací souvisejících s řízením, implementací, monitorováním a kontrolou podpor Operačního programu Zemědělství.

 

HRDP

Cílem programu HRDP byla především ekonomická stabilizace zemědělského podnikání v horších přírodních podmínkách prostřednictvím programu „Méně příznivé oblasti“, opatření „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“ a „Zakládání skupin výrobců“ a dále uplatňování principů udržitelného rozvoje v celém zemědělském sektoru prostřednictvím programů Agroenvironmentálních opatření. ČR. V roce 2004 byl realizován pouze program „Méně příznivé oblasti“, k 31. 12. 2004 bylo proplaceno 2 072 mil. Kč. Nevyřízení ostatních přijatých žádostí bylo způsobeno velkým počtem chyb v podaných žádostech a velkým počtem žadateli vyvolaných změn.

Zemědělství v méně příznivých oblastech

Zemědělské využívání půdy v méně příznivých podmínkách bylo v České republice dlouhodobě podporováno diferencovanými příplatky, daňovými úlevami i jiným zvýhodněním.

V roce 2004 po vstupu ČR do EU byl systém pomoci zemědělcům hospodařícím v méně příznivých podmínkách plně podřízen kritériím NR (EC) 1257/1999. Rozloha vymezených méně příznivých oblastí ČR se tím snížila z 62 % na 50 % z celkové výměry zemědělské půdy podle katastru nemovitostí. Vyrovnávací příspěvek je poskytován jen na hektar travních porostů, sazba je diferencovaná podle typu znevýhodnění a je na rozdíl od předchozího období pevná po celé programové období.

Méně příznivé oblasti stanovené na území obcí a na katastrální území pro roky 2004 – 2006 znázorňuje následující obrázek.

 

Méně příznivé oblasti stanovené pro roky 2004 - 2006

 image024.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíly ve výsledcích hospodaření mezi podniky v rozdílných přírodních podmínkách jsou v České republice značné a to u právnických i fyzických osob. Dokládají to výsledky podniků v síti testovacích podniků tříděných podle oblasti, v které hospodaří (viz zprávy a informace Ústavu pro ekonomiku a informace v zemědělství Praha 2, Mánesova 75).

V roce 2004 byl vyplacen téměř dvojnásobný objem finančních prostředků pro méně příznivé oblasti než před vstupem ČR do EU. Největší objem prostředků plynul do horské oblasti a to zejména díky podstatnému zvýšení sazby vyrovnávacího příspěvku a rovněž nárůstu oprávněné plochy (TTP v horské oblasti).