Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (feasibility study) je nejvyšším stupněm analýzy investičního nebo podnikatelského záměru. Součástí studie proveditelnosti je:

 • textová analýza projektu
 • analýza efektivnosti investice
 • předpověď stability projektu v čase v závislosti na změnách parametrů - citlivostní analýza
 • předpověď stability investora nebo žadatele o úvěr většinou v určitém časovém rámci.

Studie proveditelnosti je důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu, která může na jednu stranu nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru ohrozit stabilitu investora.

Studie proveditelnosti představuje komplexní popis projektu a základní struktura by měla obsahovat např. informace o samotném projektu, stávající situaci, dalších možnostech realizace projektu, finanční analýzu i harmonogram projektu atd. Celá metodika má doporučující charakter, není tedy závaznou normou, ale spíše návodem. Předpokládá se, že u významných projektů, a to nejen u projektů PPP, ale i u klasických veřejných zakázek, je v zájmu zadavatele vypracovat řádný rozbor situace a možných dopadů, vzhledem k dlouhodobému charakteru projektu. Metodika je jedním z konstruktivních návod jak zjistit, zda prostředky mohou být vynaloženy efektivně v případě zájmu o realizaci PPP projektu.

Základní osnova:

 • Úvodní informace
 • Stručné vyhodnocení projektu
 • Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 • Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
 • Management projektu a řízení lidských zdrojů
 • Technické a technologické řešení projektu
 • Dopad projektu na životní prostředí
 • Zajištění investičního majetku
 • Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
 • Finanční plán a analýza projektu
 • Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 • Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
 • Harmonogram projektu
 • Závěrečné shrnující hodnocení projektu.

Příklady studií proveditelnosti:

 1. Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra zveřejňuje VZOR Studie proveditelnosti pro projekt na příkladu vytvoření Technologického centra kraje. Tento dokument je možné využít pro přípravu podkladů k projektu. Projekt je ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Dokument je pouze vzor, proto je důležité upravit jej dle potřeb daného žadatele. Příklad najdete pod adresou VZOR Studie proveditelnosti_TC kraj
 2. Ministerstvo vnitra v roce 2009 vytvořilo stručnou osnovu Studie proveditelnosti pro projekty Integrovaného operačního programu (dále IOP), která je uvedena pod adresou: Osnova-studie-proveditelnosti.
 3. Realizace projektu formou PPP by měla proběhnout pouze v okamžiku, kdy má zadavatel jistotu, že tento způsob realizace projektu zajistí dosažení nejvyšší hodnoty za vložené finanční prostředky. PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private Partnership. K tomuto rozhodnutí může zadavateli napomoci vypracování studie proveditelnosti, jež shrnuje základní předpoklad projektu a zhodnocení možných variant řešení projektu.  Projekty PPP jsou v České republice realizovány na základě dvou právních předpisů: zákona č. 139/2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů_ (dále též „zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“). V obou případech se však doporučuje vypracovat dokument typu studie proveditelnosti, aby byl zadavatel schopen určit, zda je vhodné projekt realizovat formou PPP. Metodiku vypracování studie proveditelnosti najdeme pod adresářem PPD_Metodika vypracování studie proveditelnosti 2013.
 4. Pro doplnění uvádíme Studii proveditelnosti OP LZZ z minulého programovacího období EU uvedenou pod adresou: Studie proveditelnosti_OP LZZ.
 5. Studie proveditelnosti Univerzity Karlovy pro potřeby projektů vysokých škol. Osnova je uložena pod: vzor Studie proveditelnosti UK.