Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. SWOT analýza

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby a rizika spojená s určitým projektem, záměrem nebo opatřením. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, projektovém plánování, ale také např. při analýze a tvorbě politik. Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humpreym, který vedl v 60. a 70. letech 20. století výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností. Zkratka SWOT pochází ze čtyř anglických slov:

S = Strenghts (silné stránky)

W = Weaknesses (slabé stránky)

O = Opportunities (příležitosti)

T = Threats (hrozby)

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.

SWOT analýzu je dále možno členit pomocí mřížky:

 

 

kladné aspekty rozvoje

záporné aspekty rozvoje

 

aspekty vycházející ze současného stavu,

dobře ovlivnitelné

 

silné stránky

slabé stránky

 

aspekty vycházející z budoucího stavu

a z vnějších okolností, hůře ovlivnitelné

 

příležitosti

rizika

 

3Příklady SWOT analýzy

Příklad č. 1 Hodnocení záměru vydávání časopisu AGROENVI s pomocí SWOT analýzy

Aspekty záměru vydávání časopisu AGROENVI rozebereme z pozice čtyř oblastí.

V silných stránkách uvažujeme, že plánovaný časopis bude první a zatím jediný na trhu, že bude mít silnou základnu předplatitelů, distribuci ve všech typech prodejen, a to nejen tam, kde se prodávají noviny a časopisy, ale i v obchodech s biopotravinami po celé republice i na Slovensku. Zdůrazníme časový náskok, který bude mít před potenciální konkurencí; tím zároveň ztížíme vstup dalšího podobného časopisu na trh. Určitě zmíníme silný management, naše zkušenosti, pokročilost v přípravě časopisu a blížící se termín prvního vydání. Je třeba zmínit, že kromě příjmů z ceny časopisu jsou tu i další zdroje jako reklama, letní univerzita, hodnota specializované databáze atd. To vše (a určitě mnohem více) budou silné stránky.

Oblast slabých stránek je většinou bolestná, protože v procesu získávání investice jsme nutně odhalili i své slabiny, ale cílem je předejít investora a říci mu: Na všechno jsem pomyslel!“ Slabou stránkou může být minimální kapitálové zázemí. Uvedeme, že naše investiční předpoklady společně s vypracovanými hotovostními toky ukazují, že i při pesimistickém scénáři jsme schopni překonat přechodné výkyvy. Záměr letní univerzity je neotestovaný, ale uvedeme, že existuje potřeba, která je v okolních zemích uspokojena, a že čeští fanoušci dnes jezdí vylepšit své dovednosti do zahraničí. Uvádíme tedy potenciální slabiny, ale vzápětí na ně odpovíme řešením.

Příležitosti jsou všude. V našem případě může jít o to, že pokud se počet měsíčních vydání dostane nad určitou hranici, náklady na tisk i na distribuci se oproti původním předpokladům velmi sníží, a tím pádem pozitivně ovlivní ziskovost. Prostřednictvím webových stránek můžeme prodávat produkty ekologického zemědělství. Zdůrazníme, že tento další potenciál ale není v našich současných finančních předpokladech. Další příležitostí bude naše cenová politika, která znamená, že jak cena časopisu, tak reklamní sazebník jsou pod tržním průměrem podobných časopisů. Dostanou-li se naše ceny na tržní průměr, vyčíslí svůj trh a je možné, že v horizontu 23 let projeví zájem o zakoupení AGROENVI časopisu, čímž se naše investice mnohonásobně zhodnotí.

Hrozby a rizika jsou nepříjemné, ale logika, kterou zde sledujeme, zůstává stejná ujistit investora, že jsme na vše mysleli a že nás nic nepřekvapí. Proto lze např. zmínit, že nikomu nelze zabránit dva či tři měsíce po našem vstupu na trh vyjít s konkurenčním časopisem, zároveň však dodáme, že jeho vydavatelé budou v mnohem obtížnější situaci a že jejich segment trhu už bude mnohem menší, a proto i méně zajímavý. Můžeme zmínit, že pokud nastane silná recese, lidé omezí své náklady v oblastech, které nejsou zcela nezbytné, jako je nájemné a potraviny. Nicméně dodáme, že řada pěstitelů málokdy omezí své radosti a bude se jim věnovat i na úkor dovolené či vybavení domácnosti elektronikou. Skončíme třeba tím, že pokud se investice uskuteční až po letní sezóně, tak naše letní univerzita nebude mít možnost pozitivně ovlivnit letošní výsledky, nicméně dodáme, že nám to dá mnohem více času získat pozornost trhu, a tím pádem připravit profesionální program. Tak jako u slabých stránek víme o potenciálních hrozbách, ale vždy odpovíme, že věříme v nové řešení, které předvedeme.

SWOT analýza je standardní metoda používaná k přehlednému, v podstatě tabelárnímu znázornění silných a slabých stránek posuzovaného objektu, tedy jeho pozitiv a negativ z hlediska zamýšleného použití. Výhodou SWOT analýzy je možnost rychlé orientace v pozitivech a negativech posuzovaného objektu. Je však nutné mít na paměti, že předpokladem této výhody je provedení vyčerpávající a objektivní analýzy posuzovaného objektu, oddělení nepodstatných rysů od podstatných a co nejstručnější a zároveň co nejvýstižnější popsání uvedených atributů.

 

Dalším vzorovým příkladem SWOT analýzy je zpracování prioritní osy II zaměřené na agroenvironmentální projekty a tvorbu a ochranu kulturní krajiny. Pro zvídavé čtenáře uvádíme SWOT analýzu i pro další prioritní osy Programu rozvoje venkova.

 

Program rozvoje venkova SWOT analýza osa I, osa II, osa III

 

Kontrolní otázky :

1.      Co znamenají velká písmena v názvu SWOT analýzy?