Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. Tvorba projektového záměru

Projektový záměr je konkrétní představa o budoucím projektu. Pokud si žadatel napíše projektový záměr na papír, mělo by se jednat přibližně o dvoustránkový dokument, který podává základní informace o projektu – cíle projektu, zdroje financování, způsoby realizace, časový harmonogram a předpokládané výstupy projektu. Uvádíme v příloze vzory a formuláře Středočeského kraje pro projektové záměry (dále PZ) na projektové žádosti v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podívejme se na formulář Středočeského kraje  viz Formular_PZ  a na vyplněné vzory projektových záměrů viz PZ_ OPVK_2012 a PZ_ OPVK_2013.

 

Projektový záměr komentář

Projektový záměr od různých institucí i jednotlivců slouží vedení města nebo Krajskému úřadu k získání informací o potřebách a úmyslech a cílech v oblasti rozvoje města. Tento jednoduchý podklad ukazuje základní údaje, promyšlenost a připravenost záměru a instituci nebo osobu, která má zájem na jeho realizaci.

Jednotlivé položky dotazníku znamenají:

1. Název vyjadřuje činnost, službu nebo objekt, který by měl vzniknout.

2. Lokalizace je místo nebo území, ve kterém bude záměr realizován a kterému bude sloužit.

3. Cíl informuje o cílovém stavu, kterého má být dosaženo. Cíl musí být konkrétní a kvantifikovatelný.

4. Popis charakterizuje stručně celý záměr a postup jeho realizace. V případě rozsáhlého a nákladného záměru jsou popsány jeho etapy a předpokládaný výsledný stav.

5. Výchozí stav je popisem současného stavu a z toho vyplývající potřeby, aby se ze záměru stal projekt.

6. Předpokládané finanční náklady jsou odhadem celkové ceny projektu (popř. etap), udané ve statisících Kč.

7. Období realizace udává doporučený začátek a konec realizace (měsíc/rok).

8. Instituce odpovědná za přípravu a realizaci by měla z hlediska své působnosti nést hlavní záštitu, odpovědnost za realizaci záměru. Vyplňování strukturovaného dotazníku pomůže autorovi slovně upřesnit jeho myšlenku a záměr tak, aby byl sdělitelný ostatním a mohl být diskutován. Zároveň se musí zamyslet nad finanční náročností (hrubě odhadnout) a doporučit dobu, ve které by byla vhodná nebo nutná realizace. V regionu v působnosti Regionální rozvojové rady Ústeckého kraje jsou např. projektové záměry evidovány v Registru, ve kterém jim je přiděleno číslo. Nejlépe hodnocené záměry budou navrhovány k dalšímu rozpracování do podoby řádného projektu, pro který se zpracuje potřebná technická a ekonomická dokumentace a bude se hledat spolufinancování z vnějších zdrojů (dotací poskytovaných Ústeckým krajem, Českou republikou, Evropskou unií, popř. z jiných zdrojů). Vzor formuláře projektového záměru je uveden na následující stránce.

Na str. 86 v příručce Strukturální fondy najdeme projektový záměr, který se zpracovává v Ústeckém kraji.

 

 

Kontrolní otázky

1.      K čemu slouží a proč píšeme projektový záměr?