Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. OP Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

12.1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.

Na co se OP VK zaměřuje?

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Finanční alokace

Celková částka určená na financování OP VK v programovém období 2007-2013 činí 2.084,5 mil. € (tj. cca 53,766 mld. Kč), přičemž zdroje EU (ESF) tvoří 85 % (1.771,8 mil. €, tj. cca 45,701 mld. Kč) a národní zdroje ze státního rozpočtu ČR zbylých 15 % celkové alokace.

Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Kdo může žádat o podporu v rámci OP VK?

 • ústřední orgány státní správy (včetně jejich přímo řízených organizací)
 • kraje
 • města a obce
 • školy a školská zařízení (včetně vyšších odborných škol a vysokých škol)
 • sdružení asociace škol
 • zaměstnavatelé
 • profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů
 • profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové
 • organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
 • organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže
 • instituce poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdělávání
 • instituce vědy a výzkumu
 • vývojová a inovační centra
 • nestátní neziskové organizace
 • zdravotnická zařízení

Typy projektů

Základní typy projektů podporované z OP VK 

 • Individuální projekty je možné předkládat v rámci výzev vyhlašovaných MŠMT pro prioritní osu 1, 2, 3 a 4. Individuální projekty národní jsou realizovány na celém území ČR, zatímco individuální projekty ostatní mají regionální, příp. neregionální charakter.Výše podpory a délka trvání pro individuální projekt budou stanoveny ve výzvě.
 • Grantové projekty je možné předkládat v rámci globálních grantů, jež jsou vyhlašovány kraji ČR pro prioritní osu 1 a 3. Grantové projekty jsou realizovány na území příslušného kraje. Výše podpory pro grantový projekt předkládaný v rámci globálního grantu je 400 000 - 25 000 000 Kč nebo dle podmínek výzvy. Maximální délka trvání grantového projektu předkládaného v rámci globálního grantu jsou 3 roky.

Cíle OP VK

Globálním cílem OP VK 2007-2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP VK jako cesty k naplnění globálního cíle jsou:

 1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
 2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, ke zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
 3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
 4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí v systému celoživotního učení. 

Aktuální informace o OP VK najdete v poslední verzi operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod OP_VK_28.3.2013. Projektovou žádost doporučujeme vyplnit podle Příručka pro žadatele verze_10.Popis softwarového prostředí v Benefitu 7 pro vyplnění projektové žádosti najdete pod Benefit 3.9.2012.

 

12.2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (2007 -2014)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace byl dne 1. října 2008 oficiálně podepsán Evropskou komisí za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Dne 20. února 2012 byla Rozhodnutím Evropské komise přijata aktualizovaná verze tohoto Operačního programu.

Další aktualizace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byla Rozhodnutím Evropské komise schválena 13. června 2014.

 

 

Mezi hlavní změny patří:

 • změny související se schváleným přesunem prostředků mezi prioritní osou 3 a prioritní osou 4 OP VaVpI 
 • zahrnutí podpory infrastrukturních projektů v Praze
 • přidání nových monitorovacích indikátorů do prioritní osy 3 (Kap. 3.7.3 - Indikátory dle prioritních os)
 • změna cílových hodnot některých monitorovacích indikátorů na úrovni programu i prioritních os (Kap. 3.7 – Monitorovací indikátory OP VaVpI)
 • aktualizace implementační struktury (Kap. 4.1.1. – Řídící orgán)
 • sladění textu s úpravami Operačního programu Podnikání pro inovace revize textu OP s ohledem na zrušení Prováděcího dokumentu OP VaVpI
 • revize identifikace Auditního orgánu (Kap. 4.2 – Kontrolní a auditní systém, Kap. 4.2.1 – Vnitřní kontrolní systém)

S kompletním operačním programem OP VaVpI se můžete seznámit na OP_VaVpI.

 

 

12.3 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání po roce 2014

Vláda schválila Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro období 2014–2020, který navazuje na aktuálně realizované operační programy v období 2007–2013 (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).   

OP VVV byl připravován na základě principu partnerství a je navržen jako multifondový operační program – zahrnuje intervence z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu – a předpokládá financovat aktivity ve čtyřech prioritních osách: 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 4. Technická pomoc.

 

 

Příspěvky

OP MŠMT

14. 12. 2016