Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. Příklady dobré praxe Programu rozvoje venkova

Pro snazší orientaci v množství informací, které jsou k PRV prezentovány na těchto stránkách a na stránkách SZIF.

Cesta k podání žádosti o dotaci na projektová opatření z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

 1. Představa – potenciální zájemce o dotaci by měl nejdříve mít alespoň základní představu o tom, jaký projekt by chtěl realizovat. Pokud ještě váháte, jakým směrem by se Váš projekt měl ubírat, můžete se inspirovat v naší databázi úspěšných projektů PRV.
   
 2. Získání základních informací – zájemce by měl nastudovat programový dokument, kde jsou v základní formě nastíněna jednotlivá opatření Programu, podmínky dotace, okruh možných příjemců, způsobilé výdaje, územní omezení, apod. Programový dokument je zveřejněn v sekci Programové dokumenty
 3. Konkrétní záměr – pokud zájemce v programovém dokumentu nalezl požadovanou oblast podpory, měl by si podrobně a důkladně promyslet, jaký konkrétní záměr hodlá realizovat a do kterého opatření jeho záměr spadá. 
 4. Získání podrobných informací – pokud již má žadatel přesnější představu o svém záměru, měl by důkladně nastudovat Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro konkrétní opatření. Každé opatření má svá vlastní Pravidla, která se skládají z Obecných a Specifických podmínek – obě tyto části by měl potenciální žadatel velmi důkladně prostudovat.


Obecné podmínky naleznete v sekci věnované příslušné Ose PRV:

Specifické podmínky pro konkrétní Opatření naleznete v příslušné podsekci věnované danému Opatření.

 1. Doplnění informací – pokud je zájemci po přečtení Pravidel cokoli nejasné, může se obrátit na Ministerstvo zemědělství nebo na Státní zemědělský intervenční fond, kde mu budou poskytnuty doplňující informace. Kontakty na gestory opatření PRV na MZe naleznete v sekci Kontakty
 2. Sledování výzvy o vyhlášení kola příjmu žádostí a příprava projektu – výzvy jsou vyhlašovány ministrem zemědělství a jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Program rozvoje venkova na období 2007–2013 » Aktuality a rovněž v Kalendáři akcí – typ "Dotační výzva", nebo na internetových stránkách Otevírá se do nového okna. Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz), a to vždy alespoň 4 týdny před zahájením příjmu žádostí. Současně by žadatel měl zahájit přípravu projektu tak, aby byl schopen k žádosti o dotaci předložit všechny povinné přílohy stanovené Pravidly pro příslušné opatření (zejména se jedná o stavební povolení, různá potvrzení, apod.). Pokud zatím nebyla Pravidla pro konkrétní opatření zveřejněna, může se žadatel inspirovat Pravidly pro jiná opatření, která již zveřejněna byla – základní podmínky jsou pro většinu opatření shodné. 
 3. Vyhlášení výzvy – žadatel by měl opět velmi důkladně prostudovat nejnovější zveřejněnou verzi Pravidel, které mohly být aktualizovány a z internetových stránek Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) by si měl stáhnout formulář žádosti a další dokumenty související s podáním žádosti. 
 4. Vyplnění žádosti o dotaci – žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři a připraví všechny povinné přílohy. Žádosti se podávají na regionální odbory SZIF. V případě, že má žadatel jakýkoli problém s vyplněním žádosti, může se obrátit na příslušný regionální odbor SZIF, kde mu budou poskytnuty příslušné informace. 
 5. Podání žádosti o dotaci – příjem žádostí probíhá v termínu stanoveném ve výzvě. V tomto termínu musí žadatel předložit žádost na příslušný regionální odbor SZIF. V případě, že žadatel splnil všechny náležitosti podání žádosti, je jeho žádost úspěšně zaregistrována. Poté probíhá administrativní kontrola žádosti. V případě zjištění nedostatků je žadatel vyzván k jejímu doplnění. Dále probíhá kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů. V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování a nejsou shledány nedostatky v přílohách předkládaných žadatelem při podpisu Dohody, je s žadatelem sepsána Dohoda, která znamená příslib dotace za podmínky, že žadatel neporuší stanovená Pravidla. 
 6. Dotace – dotace je z Programu rozvoje venkova ve většině opatření poskytována zpětně na základě předložené žádosti o proplacení a proplacených faktur – žadatel si musí projekt nejprve financovat sám. 

Příklady dobré praxe

Sadové úpravy hřbitova v Jezné

Dotace z Programu rozvoje venkova umožnila v obci Jezná realizovat projekt, který by byl jiným způsobem zcela nefinancovatelný. Jednalo se o rekonstrukce přestárlé zeleně na místním hřbitově, kde se nachází převážně staré německé hroby. Mimo bezpečnostních důvodů bylo jedním z hlavních důvodů pro podání této žádosti zachování kulturního dědictví.

Základní informace o projektu

Registrační číslo

07/002/3211a/232/000169

Rok registrace

2007

 

Region

Plzeňský kraj, Plzeň-sever

Zaměření projektu

Podpora obcím

Žadatel

Obec Úlice
Úlice 50, 33033

Rozpočet

Celkové náklady

167 012 Kč

Reálně proplacené dotace

149 138 Kč

Podíl EU na dotaci

111 853 Kč

Podíl státního rozpočtu ČR na dotaci

37 285 Kč

Ottův slovník naučný uvádí, že Jezdná (Gesna) je farní osadou v Čechách s 19 domy, 4 občany české národnosti a 116 německé. V obci je kostel Nejsvětější Trojice, 4třídní škola a poplužní dvůr. Zdejší fara má dosud právo pivovárečné, jehož také užívá. To jsou informace z roku 1890, z nichž dnes neplatí už ani jméno obce, která v současnosti nese název Jezná.

Dnes je v obci evidováno asi 27 adres. Hlavní turistickou zajímavostí však stále zůstává kostel s renesančními šlechtickými náhrobníky z druhé poloviny 16. století přestavěný v pozdně barokním slohu. Vysoko na věži je osazen velký kamenný renesanční reliéf s erby a již nečitelným nápisem z roku 1606. Výstavný je také objekt fary, kde býval i pivovar.

Obec je administrativní částí Úlic, které se nacházejí 2 km jižním směrem. Z hlediska cestovního ruchu je ves zajímavá především jako součást cyklistických tras, které procházejí nedalekou rekreační oblastí Hracholuské přehrady.

I z uvedeného výčtu různých informací je zřejmé, že potřeby obce, která by se mohla zapojit do aktivit turistického ruchu, se střetávají s nedostatkem obyvatel i vhodného ekonomického zázemí. Díky tomu se v podobných lokalitách objevují různé problémy, které je možné řešit jen v nadregionálním měřítku.

Tak tomu bylo například při rekonstrukci přestárlé zeleně na místním hřbitově, kde nalezneme převážně staré německé hroby. Tento majetek obce vyžadoval nutnou rekonstrukci i z bezpečnostních důvodů, protože přestárlé vysoké túje, které byly ve špatném zdravotním stavu, padaly na hřbitovní cesty a mohly poškodit náhrobky nebo někoho zranit.

Program rozvoje venkova umožnil představitelům vsi, aby požádali o dotaci na revitalizaci veřejného prostranství v rámci projektu „Sadové úpravy hřbitova v Jezné“. Mimo zmíněné potřeby zajistit bezpečnost místa bylo jedním z hlavních důvodů pro podání této žádosti zachování kulturního dědictví, protože hřbitov je využíván i dnešním obyvatelstvem a jen při trvalé péči zůstane místem odpočinku nejen minulé, ale i budoucí generace.

Podél dvou hlavních hřbitovních cest, které se protínají u centrálního kříže, rostly staré túje. Tyto nemocné okrasné dřeviny byly vykáceny a jejich pařezy odfrézovány. Následně bylo vysázeno 21 nových okrasných stromků a vyset travní porost.

Každý stromek byl zajištěn proti vyvrácení tří kůlovou konstrukcí s textilními pásy. Pro zlepšení závlahových poměrů byl kolem každého stromku vytvořen ochranný kruh krytý mulčovací kůrou.

Dotace z Programu rozvoje venkova umožnila v obci Jezná realizovat projekt, který by byl jiným způsobem zcela nefinancovatelný. Podpora z Evropské unie tak přináší prospěch i do těch nejzapadlejších vísek a do míst, kde by je většina veřejnosti ani nehledala.